Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

La Comissió de Control i Transparència

05 Setembre 2015 Redacció

Els estatuts del CE Europa creen la figura de la Comissió de Control i Transparència com a òrgan de l'entitat. Quines són les seves competències? Quines situacions gestiona? Us ho expliquem amb l'extracte de l'article estatutari corresponent.

Article 74è. Comissió de Control i Transparència

1. El control del compliment del Codi Ètic i de Bon Govern del Club estarà sotmès a una Comissió de Control i Transparència, que d’una manera efectiva pugui interpretar i excepcionar l’aplicació de l’esmentat Codi posant atenció a criteris de pertinença i oportunitat i, en el seu cas, advertir quines accions de govern i de representació són contràries als valors del Club.

2. La Comissió de Control i Transparència gaudeix de les potestats d’interpretar, d’assessorar i d’advertir la Junta Directiva i el Síndic de les sòcies i socis de les conductes que no el respectin.

3. Estarà integrada per tres membres designats per el Síndic de les sòcies i socis per un període de quatre anys coincidint amb el mandat de la mateixa Junta Directiva.

4. Les seves atribucions són les següents: a) Emetre informe sobre les qüestions que la Junta Directiva sotmeti al seu criteri i judici o que requereixin el seu informe favorable amb caràcter previ. b) Admetre o rebutjar motivadament queixes fonamentades respecte d’actes realitzats o decisions adoptades contraries al Codi Ètic i de Bon Govern, que hagin estat formulades per la Junta Directiva, pels membres d’aquesta, pels membres de les comissions adscrites a la Junta Directiva, pel Síndic de les sòcies i socis, per les sòcies i socis, i per treballadors del Club. c) Obtenir informació per emetre els seus informes. d) Emetre informe sobre la qüestió que hagi estat objecte de la queixa, advertint, si fos el cas, de les conductes que no s’ajustin al contingut material del Codi Ètic i de Bon Govern. e) Informar l’Assemblea General de les actuacions dutes a terme durant l’exercici. f) Promoure modificacions del Codi Ètic i de Bon Govern, que en tot cas hauran de ser aprovades per l’Assemblea General del Club. g) Seleccionar l'empresa auditora a què es refereix l'article 129.1 d'aquests Estatuts.

5. L’actuació d’aquesta Comissió haurà de ser garantida per la Junta Directiva amb ple respecte als principis d’independència dels seus membres i de confidencialitat de les seves deliberacions.

6. La Comissió de Control i Transparència, en cas d’incompliment greu o molt greu del Codi Ètic i de Bon Govern del Club, traslladarà els fets a la Comissió de Disciplina Social perquè decideixi sobre la conveniència o no d’obertura d’expedient disciplinari, segons procediment establert en el Capítol 9 dels presents Estatuts.

7. La Comissió de Control i Transparència vetllarà perquè no es produeixin comportaments inadequats contra aquells que denunciessin el menyscapte d’aquest Codi. En cas que es produeixin aquests comportaments, donarà trasllat a la Comissió de Disciplina Social perquè actuï en conseqüència.

8. El comportament inadequat, i per tant subjecte a possible sanció legal o disciplinària, arribarà no només al que infringeixi el Codi Ètic i de Bon Govern sinó també a aquells que per acció o omissió aprovin aquests comportaments o tinguin coneixement d’aquestes infraccions i no intentin esmenar-les immediatament.


Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.