Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

El Síndic de les sòcies i els socis

04 Setembre 2015 Redacció

Què és el Síndic de les sòcies i els socis del club? Quines atribucions manen els estatuts del Club Esportiu Europa que ha de tenir? Us detallem a continuació l'article dels citats estatuts que descriu la figura i funcions d'aquest nou òrgan de govern.

Article 76è. El Síndic de les sòcies i socis

1. Naturalesa

a) El Síndic de les sòcies i socis és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva i té les missions d’assistència, assessorament i defensa dels drets de les sòcies i socis en la seva relació amb el Club.
b) En l’exercici de les seves funcions, el Síndic de les sòcies i socis podrà demanar dels òrgans de govern i administració del Club la col·laboració i el suport que li calgui. La Junta Directiva està obligada a dotar-lo dels mitjans materials i del personal que necessiti per al compliment de la seva responsabilitat i les seves finalitats, amb la dignitat que la funció que se li recomana requereix.
c) La seva actuació i decisió no estan subjectes a cap manament imperatiu, no rep instruccions de cap altre òrgan o càrrec del Club i compleix les seves funcions amb autonomia i d’acord amb el seu criteri.
d) Aquest òrgan unipersonal no pot substituir les facultats i competències, així com les responsabilitats tant de la Junta Directiva com de l’Assemblea General, que emanen dels Estatuts socials.
e) La seva responsabilitat s’ha de circumscriure a aconsellar sobre les matèries que se li plantegin, complir amb les funcions que li assignen aquests Estatuts. El Síndic pot formular les recomanacions que consideri necessàries per a aconseguir una millora en les relacions entre el Club i les sòcies i socis i en el funcionament diari del Club.
f) Aquest càrrec és honorífic i no pot rebre cap compensació per la seva responsabilitat, excepte les corresponents a les despeses originades, degudament documentades i justificades, per raó de l’exercici del seu càrrec.

2. Funcions

Les funcions pròpies del Síndic de les sòcies i socis són les següents:
a) Defensar i protegir els drets de les sòcies i socis, coneixent i resolent les reclamacions que li adrecin, que han de ser contestades. També pot assistir amb dret de veu i sense vot a les reunions de la Comissió de Disciplina Social, a sol·licitud prèvia dels socis i sòcies interessats.
b) Actuar de mitjancer, resolent de manera consensuada els conflictes suscitats entre les sòcies i socis, i entre aquests i la Junta Directiva, podent recollir la informació que cregui convenient. Quedaran excloses totes les reclamacions o discrepàncies entre les sòcies i socis i la Junta Directiva en matèria tècnica-esportiva, laboral, o sotmesa a l’autoritat judicial o la Administració pública.
c) Presentar a la Junta Directiva, a iniciativa pròpia, els suggeriments que cregui oportuns.
d) Elaborar la memòria de les seves actuacions durant l’exercici anterior, que ha de ser lliurada com a màxim trenta dies després de l’acabament de l’exercici a la Junta Directiva del Club, per tal que aquesta informi l’Assemblea General. La memòria haurà de ser exposada i presentada pel Síndic a l’Assemblea General.
e) Dirigir autònomament, per a l’eficaç compliment de les seves funcions, l’organització i el funcionament de la seva oficina, la qual coordina i dirigeix amb els mitjans personals i materials necessaris que, a petició seva, li ha de facilitar la Junta Directiva.
f) Confeccionar el cens electoral, juntament amb el Secretari o Secretària del Club, i resoldre les reclamacions que presentin a l’efecte les sòcies i socis, en dates que no coincideixin amb un procés electoral.
g) Trametre tota la informació i publicitat que els candidats en el procés electoral vulguin adreçar a les sòcies i socis, mitjançant els serveis de l’oficina del Club.
h) Auxiliar la Junta Electoral i la Mesa Electoral en l’exercici de les seves funcions.
i) Proposar a l’Assemblea General el cessament de la condició de membre d’honor d’aquelles persones que ostentin tal reconeixement i que actuïn de forma contrària a la imatge, normes socials i interessos del Club.

3. Designació

Per poder ser nomenat Síndic de les sòcies i socis del Club s’han de complir els requisits següents:
a) El càrrec de Síndic de les sòcies i socis ha de recaure en una sòcia o soci del Club de prestigi reconegut, en els quals concorrin les mateixes circumstàncies que exigeixen els presents Estatuts per a ser elegida o elegit membre de la Junta Directiva.
b) Per ser designat el Síndic de les sòcies i socis serà necessari no haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, ja sigui de forma directa o per mitjà de persona jurídica interposada.
c) Tampoc podrà ser designat com a Síndic de les sòcies i socis qui sigui familiar, ja sigui en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva vigent o treballador del Club.
d) El càrrec de el Síndic de les sòcies i socis és incompatible amb la condició de membre de la Junta Directiva, de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, candidat a President o Presidenta, o membre d’una candidatura si s’escau, i no pot pertànyer a cap comissió o comitè consultiu, tècnic o disciplinari.
e) El Síndic de les sòcies i socis, un cop designat, no pot establir cap mena de relació professional o empresarial amb el Club durant tot el mandat de la Junta Directiva que l’hagi proposat.
f) La designació del Síndic de les sòcies i socis s’ha de fer a proposta dels tres expresidents o expresidentes més antics o antigues del Club. En cas de no ser possible la presència d’un dels expresidents o expresidentes esmentats, en el seu lloc, es considerarà l’opinió de la sòcia o soci més antic del Club. Si es produïssin dues absències d’expresidents o expresidentes, es considerarà l’opinió de les dues sòcies o socis més antics del Club, i en cas de no disposar de la presència de cap expresident o expresidenta, seran les tres sòcies o socis més antics del Club qui designaran el Síndic de les sòcies i socis. Si no fos possible la presència d’algú de les sòcies i socis esmentats, serà substituït per la sòcia o soci següent en ordre d’antiguitat.
g) Aquesta designació del Síndic de les sòcies i socis ha de ser ratificada per l’Assemblea General amb majoria simple dels assistents que siguin presents en la votació.

4. Durada del mandat

En relació amb la durada del mandat del Síndic de les sòcies i socis del Club, s’ha de complir el següent:
a) La durada del mandat del Síndic de les sòcies i socis és de quatre anys, i pot ser reelegit en el càrrec per a un darrer mandat d’idèntica durada, amb la deguda ratificació de l’Assemblea General en la forma establerta per a la seva designació.
b) En el cas que l’acabament del mandat del Síndic de les sòcies i socis coincideixi amb un període electoral en el si del Club, aquest ha de continuar en l’exercici de les seves funcions fins que s’hagi nomenat el seu successor, amb el procediment establert a la apartat 3.f) d’aquest article.
c) El termini del seu mandat comença a comptar des del dia en què es produeix la seva designació segons estableix l’apartat 3.f) d’aquest article, i aquesta és acceptada per l’interessat o interessada, moment a partir del qual començarà a exercir les seves funcions.

5. Cessament

El Síndic de les sòcies i socis del Club cessarà en el seu càrrec per alguna de les causes següents:
a) Finalització del termini pel qual fou nomenat.
b) Renúncia presentada davant la Junta Directiva, informant a l’Assemblea General.
c) Mort o incapacitat.
d) Pèrdua de la condició de sòcia o soci.
e) Per acord de l’Assemblea General. En aquest cas, el cessament exigeix la majoria de les dues terceres parts dels assistents i el Síndic de les sòcies i socis pot fer ús de la paraula abans de la votació. En tots els casos, s’ha de designar un nou Síndic de les sòcies i socis en el termini d’un mes des del cessament, i l’Assemblea General n’ha de ratificar posteriorment el nomenament en la forma establerta en l’apartat 3 d’aquest article.

6. Procediment de tramitació de reclamacions

a) Totes les reclamacions seran presentades per escrit postal, o electrònic, o fax o en mà, a les oficines del Club, fent constar les dades i nombre de la sòcia o soci reclamant.
b) El Síndic de les sòcies i socis ha de rebutjar les queixes anònimes, aquelles en què s’adverteixi de mala fe, manca de fonament o inexistència de pretensió i aquelles que la tramitació de les quals pugui produir un perjudici als drets legítims de tercers.
c) La tramitació de les reclamacions la portarà directament el propi Síndic de les sòcies i socis, que elevarà un informe a la Junta Directiva en el termini de quinze dies des de la data de la reclamació.
d) Les reclamacions seran contestades per escrit en un termini que no excedirà dels trenta dies a comptar de la presentació de la reclamació.


Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.