Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

Creada la Comissió de Disciplina Social

04 Maig 2018 Redacció
Els tres membres de la recent creada comissió: Lluch (esquerra), Giménez (centre) i Bajo Els tres membres de la recent creada comissió: Lluch (esquerra), Giménez (centre) i Bajo CE Europa

Tal com manen els Estatuts del club, tres socis formen la Comissió de Disciplina Social, encarregada de vetllar en cas de conflictes.

Aquesta nova comissió, creada per primera vegada, estarà presidida pel soci Pedro Giménez Garcia (número 154) i formada també pels socis José Miguel Bajo Martín (102) i Josep Maria Lluch Rovira (360).

La Comissió de Disciplina Social és un òrgan col·legiat amb la funció d’exercir i aplicar, per delegació de la Junta Directiva, la potestat disciplinària que escau a aquesta. Els membres de la Comissió de Disciplina Social els designa la Junta Directiva, la qual nomena el president o presidenta de la Comissió. Com a mínim, un dels seus membres ha de tenir, per estatuts, experiència i coneixements en l’àmbit jurídic en general, i, preferiblement, en l’àmbit del Dret esportiu.

 Les funcions de la Comissió de Disciplina Social són:

a) Exercir la potestat sancionadora delegada per la Junta Directiva, en relació amb les infraccions de la conducta associativa, pel que fa a les accions o omissions de les sòcies i socis contràries als Estatuts i als acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b) Apreciar i qualificar les accions o omissions de les sòcies i socis i membres de la Junta Directiva, contràries als Estatuts i als acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva que, sent constitutius d’infracció d’acord amb el que assenyala el capítol 9 dels Estatuts, li siguin denunciats i sotmesos a la seva consideració.

c) Resoldre els procediments disciplinaris contra sòcies o socis del Club, seguint el que estableix el capítol 9 dels Estatuts.

d) El mandat dels membres de la Comissió de Disciplina Social ha de coincidir amb el mandat de la Junta Directiva previst a l’article 66.

e) El funcionament de la Comissió de Disciplina Social s’ha de regir pel que estableix l’article 71 per a la Junta Directiva, en allò que li sigui aplicable.

f) En els expedients instruïts per la Comissió serà necessàriament escoltada la sòcia inculpada o soci inculpat, llevat que hi renunciï o se situï en rebel·lia.

g) La Comissió de Disciplina Social valorarà les infraccions tenint en compte, a l’hora d’aplicar les sancions, la concurrència de circumstàncies eximents, atenuants i agreujants de la responsabilitat de forma analògica a les que es regulen en el Codi Penal.

h) En tot cas, la imposició de qualsevol sanció disciplinària no eximeix l’infractor o infractora de l’obligació de reemborsar o indemnitzar el Club dels perjudicis que li hagués causat.

i) El Síndic de les sòcies i socis podrà assistir a les reunions de la Comissió de Disciplina Social, amb dret de veu i sense vot, a sol·licitud prèvia del soci o sòcia interessats.

j) En l’Assemblea General Ordinària serà presentada, i sotmesa al seu coneixement, una memòria sobre les sancions firmes imposades en l’exercici anterior.


-- Contacte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.