Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

RemeiSolfincISL

Convocatòria d'eleccions a la presidència del club

15 Març 2023 Redacció
Els socis decidiran el futur del club Els socis decidiran el futur del club CE Europa

La Junta Directiva del Club Esportiu Europa convoca eleccions a la presidència del club amb la jornada de votació prevista pel diumenge 23 d'abril.

Tot seguit es detalla la informació relacionada amb el procés electoral que es troba emparada en els Estatuts del club:

• L’actual mandat expira el 21 de desembre de 2024. D’acord amb el que va anunciar el president en la darrera Assemblea Ordinària, de 30 de novembre de 2022, es convoquen eleccions abans d’acabar la temporada, amb l’acord previ de la junta directiva.

• D’acord amb l’article 66è dels Estatuts del club, la duració ordinària d’un mandat és de quatre anys.

• D’acord amb l’article 59 dels Estatuts del club, cada candidatura que es presenti haurà d’estar formada per un mínim de tres persones i màxim de vint-i-una.

• Podran ser electors els socis i sòcies numeraris que compleixin les següents condicions:

◦ Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat, gaudint de plena capacitat d’obrar.

◦ Tenir una antiguitat mínima ininterrompuda com a soci o sòcia d’un any.

◦ No tenir suspesa la condició de soci o sòcia per la Comissió de Disciplina Social en l’exercici dels seus drets, en el moment de la convocatòria d’eleccions ni en el de presentació de les candidatures, ni estar privat dels mateixos per sentència ferma.

◦ Estar inclòs al cens electoral vigent.

• Podran ser elegibles (candidat a President o Presidenta o membre de la Junta Directiva) els socis i sòcies numeraris que compleixin les següents condicions:

◦ Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat, gaudint de plena capacitat d’obrar.

◦ Tenir una antiguitat mínima ininterrompuda com a soci o sòcia al moment de convocar-se les eleccions, d’un mínim de quatre anys per a ser elegit President o Presidenta, i un mínim de dos anys per la resta de membres de la Junta Directiva.

◦ No estar suspès o suspesa per la Comissió de Disciplina Social en l’exercici dels seus drets al moment de convocar-se les eleccions o al de presentació de candidatures, ni estar subjecte a qualsevol altre tipus de sanció que tingui com a efecte, directe o accessori, la inhabilitació o privació del dret a exercir càrrecs directius en entitats esportives.

◦ No estar condemnat o condemnada per sentència ferma a la pena d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic.

◦ Haver presentat la dimissió i cessat en el càrrec abans d’iniciar-se el termini de presentació de propostes de candidatures, en el supòsit que l’aspirant a candidat sigui membre de la Junta Directiva o de la Comissió Gestora que hagi convocat les eleccions i vulgui presentar-se a la reelecció.

◦ Estar inclòs al cens electoral vigent.

◦ Tenir veïnatge civil català.

◦ Estar al corrent en el pagament de les quotes i en general en el compliment dels deures socials

◦ No ostentar càrrec directiu en altres entitats amb activitats esportives coincidents amb les del Club, ni seguir en actiu com a jugador o jugadora, entrenador o entrenadora, o tècnic de les esmentades entitats o com a àrbitre de les modalitats que practiqui el Club en el moment de la proclamació com a candidat o candidata ni tenir relació laboral, mercantil o de serveis amb aquestes.

• Se celebrarà el sorteig, públic per a socis i sòcies del club, dels membres de la Junta i Mesa Electoral el dia 18 de març a les 10 h a la sala de premsa del Nou Sardenya

• El cens electoral estarà a disposició dels socis i sòcies a les oficines del club, des del dia 23 al 27 de març, segons calendari electoral publicat en el web del club el dia 15 de març. L’horari de consulta serà de dilluns a dijous de 16 a 19:30 h, divendres de 16 a 18:30 h i dissabte i diumenge de 9:30 a 11:30h.

• El termini de presentació de propostes de candidatura serà del 31 de març al 8 d’abril, ambdós inclosos. Hauran de presentar-se a les oficines del club de dilluns a dijous de 16 a 19:30 h o dissabte de 9:30 a 12 h i amb un mínim de butlletes de suport equivalent al 10% del cens electoral.

• Les eleccions a la presidència del Club Esportiu Europa se celebraran el dia 23 d’abril, a les instal·lacions del club en horari de 9:30 a 17 h.

• Els electors han d’acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document nacional d’identitat o equivalent en el supòsit de persones estrangeres, passaport o permís de conduir.


CALENDARI ELECTORAL

230315 eleccions

 

 

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB FederacioAcell