agenda

barra-banner-1
barra-banner-1
barra-banner-1

L'Europa convoca l'Assemblea General Ordinària pel 21 de setembre a les 19 hores

01 Setembre 2017 Redacció
Imatge d'El Centre en la darrera assemblea que va acollir el setembre del 2012 Imatge d'El Centre en la darrera assemblea que va acollir el setembre del 2012 Arxiu CE Europa (Àngel Garreta)

Els socis de ple dret de l'Europa i amb carnet renovat pel curs 17/18 estan convocats a l'assemblea que se celebrarà a El Centre.

Després de cinc anys, l'Assemblea General Ordinària de socis de l'Europa torna a ser acollida pel teatre d'El Centre (c/ Ros de Olano, 9). D'acord amb l'article 36.2 dels estatuts del club, aquesta és la convocatòria que realitza el club entre els seus associats amb dret a vot:


ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

DATA: Dijous 21 de setembre del 2017
HORA: 19 hores en primera convocatòria i 19:30 hores en segona convocatòria
LLOC: Centre Moral i Instructiu de Gràcia, "El Centre" (c/ Ros de Olano, 9)

Ordre del dia

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior

2) Memòria d’activitats de l’exercici 2016/2017

3) Informe del President

4) Informacions econòmiques prèvies a la presentació de la liquidació de l’exercici 2016/2017

5) Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i estat de comptes de l’exercici 2016/2017

6) Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2017/2018

7) Ratificació del nomenament de càrrecs directius dels Srs. Fidel Bernabeu i Ramon Torrellas. Informació de canvi de càrrecs a la Junta Directiva

8) Ratificació del nomenament del Sr. Carlos Pablos com a Síndic dels socis

9) Informacions sobre la Fundació Privada Esportiva Europa. Aprovació, si s’escau, del traspàs d’equips de la Fundació PE Europa al Club Esportiu Europa

10) Precs i preguntes

D’acord amb l’article 37 dels Estatuts del club, per poder assistir a l’Assemblea caldrà ser major d’edat, tenir un any d’antiguitat com a soci i estar al corrent de pagament de la quota del carnet de soci (2017/2018). D’acord amb l’article 44 dels Estatuts del club, els socis tindran a la seva disposició, per a consulta reservada a les oficines del club, la següent documentació: informe liquidació pressupost 2016/2017, balanç i compte de resultats exercici 2016/2017 i pressupost exercici 2017/2018. Aquesta documentació es podrà consultar dels dies 6 al 20 de setembre (Horari: de 17 a 19:30 hores, de dilluns a divendres).